امروز
پنجشنبه
مهر 1397
26
قمری:09 صفر 1440

میلادی:18 اکتبر 2018
 
 جستجو
تاریخ انتشار:1391
سرشناسه فارسي:زرجینی، تقی، 1356-
تکرار نام پديدآوران:تالیف تقی زرجینی، مریم انوری نصرت، مهدی محمدیان
ناشر اول:تقی زرجینی
رده کنگره:3057 1 1391 6الف4ز/ 415 SB