جستجو
ساختار جستجو در
 
 
  نوع مدرک : 
کد مدرکعنوان مدرکپدید آورپایگاهنوع مدرک
2078  کتابخانه دیجیتال
2077  کتابخانه دیجیتال
2076  کتابخانه دیجیتال
2074 [مایکل ای پورتز]کتابخانه دیجیتال
2073 سفارش دهنده مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی و معادن ایران؛ مجری طرح شیما حاجی نوروزیکتابخانه دیجیتال
2072 همکاران طرحاحمد پرخیده، ناظر طرح حامد روحانیکتابخانه دیجیتال
2071 شیما حاجی‌نوروزی ... [ و دیگران‌]کتابخانه دیجیتال
2070 نویسنده عباس آخوندی؛ به سفارش کمیسیون سند چشم انداز و سیاست های کلی اصل 44 اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایرانکتابخانه دیجیتال
2069 تدوین سید حمید کلانترکتابخانه دیجیتال
2068 تالیف داریوش شیراوندکتابخانه دیجیتال
2067 تالیف داریوش شیراوندکتابخانه دیجیتال
2066 تهیه و تنظیم اردلان قیلاوی زادهکتابخانه دیجیتال
2065 مترجم و مولف لویک اواکمکتابخانه دیجیتال
2064 تالیف تقی زرجینی، مریم انوری نصرت، مهدی محمدیانکتابخانه دیجیتال
2063 تالیف منصور بهروزی لارکتابخانه دیجیتال
( 1   139 )