امروز
پنجشنبه
اسفند 1399
7
قمری:12 رجب 1442

میلادی:25 فوریه 2021
 
 جستجو
تاریخ انتشار:1390
تکرار نام پديدآوران:همکاران طرحاحمد پرخیده، ناظر طرح حامد روحانی
ناشر اول:اندیکا: اتاق بازرگانی صنایع معادن جمهوری اسلامی ایران. مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی
رده کنگره:3075 1 1390 28آ/ 3197 KMH