امروز
پنجشنبه
اسفند 1399
7
قمری:12 رجب 1442

میلادی:25 فوریه 2021
 
 جستجو
تاریخ انتشار:1390
سرشناسه فارسي:آخوندی، عباس، 1336-
تکرار نام پديدآوران:نویسنده عباس آخوندی؛ به سفارش کمیسیون سند چشم انداز و سیاست های کلی اصل 44 اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
ناشر اول:مکث نظر
رده کنگره:3073 1 1390 3آ2ف/ 3856 HD